Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer183080/public_html/gbppniewy/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer183080/public_html/gbppniewy/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Regulamin biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach

Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach

Regulamin biblioteki

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.

 Z księgozbiorów wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

 Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne, po okazaniu karty identyfikacyjnej czytelnika.

Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

 a) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie zapisu – przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 b) wypełnić kartę zapisu i zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

 c) osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

 Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat.

Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

 W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.

 W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

 Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres nie dłuższy niż miesiąc, w tym:

Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu.

Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.

Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościowe bez podania przyczyny.

Wysokość kar nalicza System Mateusz . Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt. 13 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie PLN. System nalicza kwoty za przetrzymanie książek w pełnych PLN. Minimalna opłata to 1 zł. Maksymalna opłata wynosi 3 zł za miesiąc za 1 wolumin z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu (np. udokumentowana choroba Czytelnika). Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ

Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki oraz pokrycia kosztów oprawy introligatorskiej. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUDIOBOOKÓW W BIBLIOTECE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1

Z audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej bibliotece, za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.

Zapisanie się do naszej biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

2

Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.

W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.

Wypożyczenie audiobooków następuje na okres zgodny z terminem wyznaczonym w systemie MATEUSZ.

Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę. Biblioteka pobiera opłaty w kwocie min 1 PLN od 1 woluminu po terminie zwrotu, maksymalnie 3 PLN od woluminu za miesiąc. Wysokość kar nalicza System Mateusz. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

4

Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.

Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

5

Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, Biblioteka – po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU I KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

1

Prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu i katalogu elektronicznego przysługuje osobom, które zostały zarejestrowane jako czytelnicy biblioteki i posiadają jedno z wymienionych kont: standard, wydłużone, pracownicze, internauta.

Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” – przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

wypełnić kartę zapisu i zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym.

Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.

Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

Pracownicy czytelni na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu i katalogu elektronicznego. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.

Z baz CD-ROM i pen-drive można korzystać po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.

Dyżurny bibliotekarz prowadzi bieżący nadzór nad zawartością stron przeglądanych przez Użytkowników.

System komputerowy prowadzi rejestr realizowanych połączeń.

Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

ściągania plików na dysk lokalny

prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych

korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter

Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionym mu zasobów Internetu.

Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1

Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Czas otwarcia Biblioteki reguluje aktualne zarządzenie Dyrektora podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki.

O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy Dyrektor Biblioteki uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki.

Przejdź do treści